Chia sẻ U3610 IC la bàn iPhone 8 Plus

zopo

Administrator

U3610 IC la bàn iPhone 8 Plus​


U3610 IC la bàn iPhone 8 Plus.
Các lỗi do U3610 gây ra.
  1. Vào la bàn không được.
  2. Chạm gây hao pin dòng thứ cấp.
  3. Thỉnh thoảng gây lên táo treo.

SƠ ĐỒ SỬA CHỮA THU GỌN U3610 IC LA BÀN IPHONE 8 PLUS :​

U3610 IC la bàn iPhone 8 Plus Bảng tổng trở U3610
Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.
Nguồn :
 
Bên trên