Chia sẻ Samsung A23 nút nguồn, nút âm lượng bị liệt - samsung A23 Power Key Ways Volume Button Jumper

zopo

Administrator
Chia sẻ Samsung A23 nút nguồn, nút âm lượng bị liệt, bấm không tác dụng
How to fix Samsung A23 Power Key Ways Volume Button Jumper
Chia sẻ schematic Samsung A235F


KBDfBLi.jpg 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên