Chia sẻ Cụm sạc A528b anh em gắn vô bị mất sóng - giải pháp by đồng samsung

zopo

Administrator
Cụm sạc a528b ae gắn mất sống nhiều xem hình em vẽ làm nhé
Main a528b mã main 02 sài cho k1
Maina528b mã main 02A sài cho main k2


IW4A32S.jpg


JrMJZIp.jpg


Nguồn : https://www.facebook.com/permalink....NGnPzRFKK33Rkkrmuh6DfeSmKl&id=100011512871030
 
Bên trên